Lakiasiainpalvelut

Lakiasiaintoimisto Hannu Luukkosen lakipalveluita ovat mm.

Asianajo oikeudenkäynneissä, riita- ja rikosasiat

Perhe- ja perintöoikeus

Perunkirjoitukset, perukirjat

Perinnönjaot

Omaisuuden ositukset

Testamentit

Avioerot, avioehdot 

Kiinteistökaupat kaupanvahvistuksineen

Lasten huolto- ja huoltajuusriidat

Oikeusapu (maksuton)

Muut lakimiehen palvelut, kysy lisää

Asianajo

Lakimies avustaa sinua mahdollisissa oikeudellisissa riitatilanteissa oikeudenkäynnissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa ja myös muissa tuomioistuimissa. Rikosasioissa voi käyttää avustajaa , asianajajaa tai lupalakimiestä, ollessasi vastaajana tai asianomistajana. Riita-asioissa kantajalla ja vastaajalla on myös oikeus omaan asianajajaan ja lakimieheen, joka toimii päämiehen avustajana oikeudenkäynneissä ja neuvotteluissa. Asianajosta aiheutuvia kuluja varten voit hakea tarvittaessa maksutonta oikeusapua, joka määräytyy tulojen mukaan. Myös kotivakuutuksen oikeusturvavakuutusta voi hyödyntää oikeusapua tarvittaessa.

Perinnönjako

Perinnönjako perittävän jälkeen voidaan suorittaa osakkaiden kesken joko ns. sovintojakona tai sitten toimitusjakona. Sovintojako edellyttää kaikkien osakkaiden hyväksymistä. Jos sovintoa ei kuitenkaan saada, on yhdelläkin pesän osakkaalla mahdollisuus hakea käräjäoikeudesta pesänjakajan (asianajaja, lakimies) määräämistä kuolinpesään suorittamaan perinnönjako (toimitusjako). Toimitusjaossakin on osakkaiden mahdollista kuitenkin vielä sopia asioista, jolloin myös kustannuksissa voidaan säästää.  Perinnönjakotoimituksessa osakkaalla on oikeus käyttää avustajanaan asianajajaa tai lupalakimiestä.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus toimitetaan luonnollisen henkilön kuoleman jälkeen. Laadittavaan perukirjaan merkitään lakimääräiset perilliset (myös testamentinsaajat) sekä luetteloidaan pesän varat ja velat. Perukirja on peruste perintöverotusta varten sekä tulevaa pesänselvitystä ja perinnönjakoa varten. Perunkirjoitus on toimitettava normaalisti 3 kuukauden kuluessa kuolemasta ja pesänilmoittajana toimii yleensä henkilö, joka on parhaiten perehtynyt pesä tilaan ja jonka hallinnassa se tosiasiallisesti on. Lakimiehen käyttö (asianaja, lupalakimies) on suotavaa jo perukirjaa laadittaessa, sillä perukirjan perusteella verottajan määrittämän arvot vaikuttavat verotukseen myös omaisuuden luovutustilanteissa myöhäisemmässä vaiheessa.

Lapsen huolto ja elatus

Lasten huollosta, elatuksesta ja asumisesta vanhemmat yleensä sopivat. Jos kuitenkin erimielisyyttä osapuolten välillä on eikä asiasta sovita, tarvittaessa käräjäoikeus hakijan pyynnöstä ratkaisee riitaiset seikat. Alioikeudessa on käytössä myös sovittelumenettely lapsiasioissa, jolloin voidaan päästä parempaa lopputulokseen niin lasten kuin vanhempienkin kannalta. Lakimiestä (asianajaja, lupalakimies) on mahdollista käyttää myös tällöin avustajanaan.

Ota yhteyttä

Alkuneuvottelu on maksuton. Asiakkaan tilanteen mukaan kartoitetaan oikeusturvavakuutuksen ja maksuttoman oikeusavun tarve. Ota yhteyttä niin palaamme mahdollisimman nopeasti asiaan.